SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA KMETIJSKO OBRTNEM SEJMU V KOMENDI

 1. Splošna določila
  Prijavnica je hkrati pogodba med razstavljavcem, naročnikom razstavnega prostora in organizatorjem sejma Konjeniškim klubom Komenda in je osnova za izdajo računa. Splošni pogoji razstavljanja na sejmu opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem sejma glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti in ostalih zadevah povezanih s sejmom.Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. S podpisom prijave in pogodbe razstavljavec priznava in sprejema pogoje organizatorja sejma.
 2. Prijava na sejem
  Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, samostojni podjetniki, zastopniki ter nosilci dopolnilnih dejavnosti z veljavnimi odločbami.Razstavljavec se prijavi za sodelovanje s tem, da na spletni strani organizatorja izpolni elektronsko prijavo. Izpolnjena prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu. Vse obveznosti iz naslova razstavljanja na dosedanjih sejmih morajo biti poravnane!Razstavljavec se s prijavo na sejem zavezuje, da bo na sejmu prisoten ves čas odprtja sejma, kar pomeni, da mora biti njegov razstavni prostor zaseden vse tri dni.

  Obvezno označite, v kolikor boste na sejmu imeli tudi prodajo. Izdajo dovoljenj za prodajo na sejmu ureja KK Komenda na Občini Komenda, takso plača razstavljavec (22,60 €). Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljavca, kateri ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanje na sejmu.

 3. Dodelitev razstavnega prostora
  Minimalno naročilo velikosti razstavnega prostora je 4m². Globine razstavnih prostorov so standardizirane. Cena najema neopremljenega razstavnega prostora je navedena v prijavnici in v ceniku objavljenem na spletni strani organizatorja.Organizator si pridržuje glede na razporeditev in izrabo sejemskega prostora pravico dodeliti do 10% manjši ali večji razstavni prostor, kot ga je naročil razstavljavec. O dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavljavce glede na razpoložljivo površino in dejavnost razstavljavca. Organizator si pridržuje pravice do premestitve razstavljavčevega prostora, če je to v interesu sejma. Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci z razstavnimi oziroma prodajnimi eksponati, ki ustrezajo tematiki sejma.Vsako spremembo velikosti ali oblike razstavnega prostora mora odobriti organizator. Razstavljavec ne sme oddati svojega razstavnega prostora ali del tega v uporabo tretji osebi brez soglasja organizatorja.
 4. Odpoved prijave in pogodbe4.1. Odpoved prijave in pogodbe s strani razstavljavca
  Razstavljavec lahko odpove svojo pogodbo-prijavo na sejmu in se s tem obveže plačati:• prijavnino in obvezni vpis v katalog, če to prijavo-pogodbo odpove 10 dni po potrditvi s strani prireditelja
  • 50 % cene naročenih storitev, če to prijavo-pogodbo odpove od 30 do 15 dni pred pričetkom sejma
  • 100 % cene naročenih storitev, če to prijavo-pogodbo odpove manj kot 15 dni pred pričetkom sejma

  Odpoved sodelovanja na sejmu mora razstavljavec organizatorju podati v pisni obliki. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi. Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primeru, če ima do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih sejmov.

  4.2. Odpoved sejma v primeru višje sile
  Konjeniški klub Komenda v primeru nenadne odpovedi sejma zaradi višje sile (nepričakovan dogodek, ki ga ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti, kot je npr. razglasitev epidemije), zagotovi prijavljenim razstavljavcem vračilo plačanih stroškov najema sejemskega razstavnega prostora po predračunu:

  • vse plačane stroške, razen stroška prijavnine na sejem in stroška obveznega vpisa v katalog v primeru odpovedi sejma pred pričetkom prireditve
  • sorazmerni del plačanih stroškov v primeru odpovedi sejma tekom prireditve

  Konjeniški klub Komenda v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile razstavljavcu ne bo povrnil stroška prijavnine na sejem in stroška obveznega vpisa v katalog, ampak bo v enakem znesku razstavljavcu zagotovil predstavitev v spletnem katalogu sejma.

  Konjeniški klub Komenda v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile razstavljavcu ne bo kril stroškov povezanih s pripravami razstavljavca na sejem, prav tako Konjeniški klub Komenda ne bo razstavljavcu kril stroškov postavitve in opreme razstavnega prostora.

 5. Prijavnina z obveznim vpisom v katalog
  Razstavljavec je dolžan plačati prijavnino za sodelovanje na sejmu, ki vključuje tudi obvezen vpis v katalog. V katalogu in na spletni strani organizatorja bodo objavljeni podatki, ki jih je razstavljavec navedel na prijavnici (označeno na obrazcu).
 6. Način plačila
  Na podlagi prejete prijavnice in po razporeditvi prostorov po lokacijah bo organizator razstavljavcu izdal predračun, katerega mora razstavljavec v celoti poravnati v navedenem roku. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje na sejmu in s tem pridobitev parkirnih kart namenjenih razstavljavcem.Predračuni bodo poslani po elektronski pošti, zato prosimo, da v prijavi obvezno navedete vaše točne podatke! Podatki za plačilo ter rok plačila bodo navedeni na predračunih.
 7. Razstavni prostor
  Razstavljavec mora svoj razstavni prostor označiti skladno s predpisanim zakonom. Na svojem razstavnem prostoru mora vedno imeti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Organizator ni odgovoren za morebitne nepravilnosti v zvezi z razstavljavčevo dokumentacijo in opremo prostora.Vse konstrukcije, instalacije in ostali elementi opreme na razstavnem prostoru morajo imeti ustrezne ateste. Postavljeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.Dekoracije in prodajne demonstracije na razstavnem prostoru ne smejo kvariti splošnega videza sejemske prireditve in ne smejo moteče vplivati na sosednje razstavne prostore in obiskovalce sejma.

  Razstavljavec je dolžan upoštevati njemu odmerjen razstavni prostor in ne sme svoje opreme in eksponatov postaviti izven obsega svojega razstavnega prostora. V kolikor ima razstavljavec na svoj razstavni prostor namen postaviti kakršnokoli svojo konstrukcijo (šotor, kontejner ipd.), mora pri naročilu dimenzij njegovega razstavnega prostora obvezno upoštevati njene zunanje mere. Razstavljavec prav tako ne sme ovirati prehodov za obiskovalce na hojnicah.

  Razstavljavec lahko začne z delom na svojem razstavnem prostoru praviloma 5 dni pred začetkom sejma. Razstavni prostor mora izprazniti 3 dni po končanem sejmu. Točni časovni okvirji montaže in demontaže so navedeni v Informacijah in navodilih za razstavljavce.
  Razstavljavec lahko postavi promocijska in druga sporočila izven svojega razstavnega prostora le z dovoljenjem organizatorja. Deljenje promocijskega materiala pri vhodih na sejmišče, na parkirnih prostorih ter po sejmišču ni dovoljeno. Razstavljavec lahko svoj promocijski material ponuja samo na svojem razstavnem prostoru.

  V času, ko je sejem odprt za obiskovalce, dovoz in odvoz razstavnih eksponatov ni dovoljen.
  Razstavljavec je dolžan v času sejma odpadke s svojega razstavnega prostora sam odnesti do kontejnerjev za smeti, ki so namenjene temu.

  Prodaja in opravljanje gostinske dejavnosti je dovoljena le v času, ko je sejem uradno odprt za obiskovalce. Zadrževanje na sejmišču po 18. uri ni dovoljeno, izjemoma zadnji dan, ko je dovoljena demontaža do 20. ure.

 8. Zavarovanje
  Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve razstavnih eksponatov ali opreme razstavljavca, nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljavec je dolžan sam zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške. Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in demontaže ter v času odprtja sejma in prevzema odgovornost za opremo in razstavne eksponate. Razstavljavec odgovarja za škodo, ki jo povzroči organizatorju ali tretji osebi on sam ali njegov izvajalec. Organizator je pri izbrani zavarovalnici sklenil zavarovanje za opremo in odgovornost iz naslova organizacije sejma na sejemskem prostoru v skladu z zavarovalnimi pogoji v primeru poškodbe le v primeru, da poškodba nastane s strani organizatorja.

Last Updated on 17. June, 2024 by osa