JP HiFi - шаблон joomla Книги

  • Spomladanski sejem Komenda 2018 od 23. do 25. marca, 2018

    Sejem je za obiskovalce odprt v petek od 10.00 do 18.00, v soboto in nedeljo od 9.00 do 18.00.
    Parkiranje je brezplačno in organizirano. Vstop je prost.
  • 1

Jesenski sejem 2012

2012 10foto: Janko Žagar  2012 10 okroglaOkrogla miza o varnem delu v gozdovih
foto: Janko Žagar

Lep ko­nec ted­na je pos­pre­mil vr­vež v Ko­men­di. Od pet­ka 5.10. do ne­de­lje 7.10. 2012 je na­mreč po­te­kal že 34. tra­di­ci­onal­ni se­jem kme­tij­ske, go­zdar­ske in grad­be­ne me­ha­ni­za­ci­je in pridobivanja energije na naraven način ter vrtnarjenja za široko potrošnjo. Se­jem se uvr­šča med naj­več­je kme­tij­ske sej­me v Slo­ve­ni­ji, pre­po­zna­ven pa je pred­vsem po tem, da je dva­krat let­no, in si­cer se je zvr­sti­lo že se­dem­najst spom­la­dan­skih in prav tako se­dem­najst je­sen­skih sej­mov.

Sejem organizira domači konjeniški klub v sodelovanju z Občino Komenda. Na njem se je predstavilo več kot petsto razstavljavcev, med njimi domala vsi najpomembnejši izdelovalci in prodajalci kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, opreme in orodja ter tudi številni ponudniki opreme za ureditev hiš in vrtov. Poleg komercialnih ponudnikov so se predstavile tudi okoliške kmetije ter različne ustanove in organizacije, med njimi kmetijsko gozdarska zbornica, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Biotehniški center Naklo, Ustanova Petra Pavla Glavarja, društvo Stari traktor Moste, društva podeželskih žena, domače turistično in čebelarsko društvo …

Se­jem po­sta­ja vse več­ji, kar smo hi­tro ugo­to­vi­li, ko smo obi­sko­va­li raz­stav­ne pro­sto­re. Medtem ko je prvi sejem v Komendi obsegal vsega 200 kvadratnih metrov razstavne površine, je tokratni potekal na 30 tisoč kvadratnih metrih površine. Skup­na se­jem­ska po­vr­ši­na zna­ša torej tako že tri hek­tar­je, pred sej­mom pa so del po­vr­šin še na novo as­fal­ti­ra­li, kar so z odo­bra­va­njem spre­je­li tako obi­sko­val­ci kot raz­stav­ljav­ci.Da je se­jem res lepo ure­jen in zgled mar­si­ko­mu, smo se pre­pri­ča­li tudi sami, ko smo se po­go­var­ja­li z go­sti iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ki so si po be­se­dah idej­ne­ga vod­je pri­re­di­tve Aloj­za Laha z za­ni­ma­njem og­le­da­li tako po­sta­vi­tev kot tudi or­ga­ni­za­ci­jo sej­ma. Srb­ski kmet­je in gos­po­dar­stve­ni­ki bi na­mreč radi na­re­di­li po­do­ben, če že ne enak se­jem, kot ga lah­ko kmet­je in dru­gi obi­sku­je­jo v Ko­men­di dva­krat na leto.

Komendski sejem je vsakič tudi priložnost za izobraževanje, posvetovanje, predstavitve, druženje in razvedrilo. In tudi letos ni bilo nič drugače, spremljevalni program je bil zanimiv. Še pred odprtjem sejma je bila v petek, ob 10. ur v prostorih konjeniškega kluba okrogla miza o varnosti in zdravju pri delu v zasebnih gozdovih.

Opoldne se je začela slovesnost ob odprtju sejma. Na slovesni uvodni prireditvi letošnjega sejma v Komendi, ki so ga odprli g.Alojz Lah, predsednik Konjeniškega kluba Komenda, g.Stane Štebe, podpredsednik KK Komenda in predsednik odbora za sejme pri KK Komenda, g.Tomaž Drolec, župan občine Komenda, g.Branko Ravnik, sekretar Ministrstva za okolje in prostor in g. Mile Miloševič, so nastopile komendske mažoretke, otroška folklorna skupina Avrikelj in folklorna skupina DU Komenda. Po končanem odprtju so si gostje skupaj ogledali sejem. 


Vse tri dni je bila na sejmišču predstavitev varnega dela z motorno žago in tudi prikaz delovanja cepilnikov in gozdarskega traktorja. Na sporedu je bila tudi zabavna igra, tako da so obiskovalci lahko ves dan metali sekiro v tarčo in se merili v žaganju debla z žago amerikanko. Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta v petek in soboto na prireditvi, ki se je začela ob štirih popoldne, izbrali inovativnega mladega kmeta.

V nedeljo z začetkom ob 13. uri je bilo v organizaciji gozdarskega društva Lisjak in Strojnega krožka Bled gozdarsko tekmovanje za gozdarje in zasebne lastnike gozdov na katerem je sodelovalo 14 tekmovalcev.
Zmagal je Jože Brlec iz Palovč pri Kamniku, drugo mesto je zasedel Janko Mazej iz Beluh vod pri Šoštanju, tretji pa je bil Janez Režek iz Savice pri Bohinju.

V času sejma je bil pod velikim šotorom na hipodromu tudi narodnozabavni žur. Vse tri dneve so se predstavljali narodnozabavni ansambli. V petek so se na sejemskem odru zvrstili Boris Kopitar, ansambel Litijski odmev, ansambel bratov Vojsk, Trio Veseljaki ter ansambli Zakrajšek, Poet in Javor, zvečer pa je bila še veselica z Gadi. V soboto so nastopili ansambel Veseli Dolenjci, ansambel bratov Žerjav, ansambel bratov Avbreht, Trio Žan Urbanc, ansambel Jerneja Kolarja in Trio Šubic, po zaprtju sejma je bila veselica s Kingstoni. V nedeljo se je predstavili harmonikar Jernej Klančnik, Hervin Jakončič, ansambli Prosen, Jurčki in Tik Tak, Poskočni muzikanti, Prleški kvintet, ansambel Maj in Andreja Zaljetelj. Program je povezoval Aljaž Miklavčič, velik ljubitelj slovenske narodnozabavne glasbe.

Vir besedila: www.gorenjskiglas.si in www.kmeckiglas.com

  OTVORITEV

OKROGLA MIZA
Stane Štebe, Uvodni pozdrav organizatorja Rajko Štefanič, Uvodni pozdrav soorganizatorj Andrej Kermavner, Uvodni pozdrav soorganizatrja
Anica Zavrl Bogataj, Varnost in zdravje v luči nove gozdarske zakonodaje. Urša Ahačič Pogačnik, Vloga inšpekcije pri nadzoru nad obstoječim izvajanjem zakonskih predpisov v zasebnih gozdovih.

Jurij Beguš, Analiza nesreč pri delu v gozdu in prizadevanja za njihovo zmanjšanje

Irena Kastelic, Nesreče med profesionalnimi delavci Splošna razprava Splošna razprava

VARNO DELO V GOZDU
Zdravko Cesar Motorna žaga Smer umika pri podiranju drevesa
Zadnje priprave pred podiranjem drevesa Podiranje drevesa Kako prežagamo napeto vejo
   
Test gozdarske čelade