Page 5 - Jesenski_sejem_v_Komendi_2018
P. 5

Jesenski sejem Komenda


kov, znanja, ponudbe in poslovno-družabnega druženja stopu do storitev. Temelji nove reforme so že postavljeni,
Slovenije. Slovenija pa mora skupaj z drugimi državami članicami
Naši, Komendski sejmi so tako postali svojevrstna ikona ter Evropskim parlamentom in Komisijo oblikovati kme-
sejemskih prireditev in vse bolj celo zanimiva in uspešna, tijske ukrepe tako, da bomo po letu 2020 lahko imeli so-
kot pravimo moderno, turistična destinacija kmetijsko-po- dobno, ciljno naravnano kmetijsko politiko. Ministrstvo
slovnega in prijaznega druženja. Zato lahko ponovno zapi- za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo stremelo k takšni
šem, sem tako kot občan in kot župan Občine Komenda politiki, ki bo podpirala razvoj kmetijstva v vseh dimenzi-
ponosen, da imamo takšno prireditev z ogledalom dela, ži- jah trajnostnega razvoja in bo še naprej zagotavljala pre-
vljenja, znanja in razvoja v tem delu naše države Slovenije. skrbo z varno, kakovostno hrano ter prispevala k drugim
Zahvaljujem se vsem, ki ste kakor koli pripomogli k tej javnim dobrinam.
uspešni prireditvi, vsem razstavljavcem želim v teh dneh
obilo poslovnih uspehov, obiskovalcem in gostom pa prije- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se že
tno počutje med nami. drugo leto zapored aktivno udeležuje tako spomladanske-
Zato dobrodošli v jesenskih sejemskih dnevih v Ko- ga, kot tudi jesenskega sejma v Komendi, kjer se obiskoval-
mendi. Naj bodo srečanja čim bolj prijazna in poslovno cem predstavljamo z vsebinami Programa razvoja podeže-
uspešna. lja 2014–2020. Poleg obveščanja splošne javnosti in
upravičencev o ukrepih in javnih razpisih s področja PRP
2014–2020, bo letos še posebej izpostavljeno ozaveščanje o
invazivnih tujerodnih vrstah, ki med drugim predstavljajo
problematiko pri izvajanju ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-
Komenda, oktober 2018 podnebna plačila (v nadaljevanju KOPOP). Obiskovalce
Stanislav Poglajen sejma bomo informirali o tem, kako prepoznati invazivne
župan rastline, kakšno nevarnost predstavljajo ter kako jih od-
stranjevati. Druga tema, ki jo bomo izpostavili na sejmu, je
pomembnost ohranjanja mejic, operaciji znotraj ukrepa
KOPOP, ki je namenjena ohranjanju obstoječih kmetijskih
praks. Naš cilj sodelovanja na sejmu je nenazadnje prisluh-
niti ljudem, kako sodelujejo z državo, s katerimi postopki
se najtežje spopadajo ter kakšni so njihovi predlogi za iz-
boljšanje stanja.
Trajnostno naravnano kmetijstvo In nenazadnje, sejem je priložnost, da se predstavi in poka-

zagotavlja preskrbo z varno in že širši javnosti vse kar je najboljše iz lokalne bližine. Slo-
venski potrošniki se zadnja leta vse bolj zavedajo pomena
kakovostno hrano ter ohranja lokalne hrane in vedno pogosteje povprašujejo po njej. Ve-
podeželje dno bolj se tudi zavedajo, da s kupovanjem hrane domače-
ga porekla posredno prispevajo k ohranitvi delovnih mest
in razvoju podeželja. Po letih prizadevanj je zaživela tudi
Slovensko kmetijstvo vsto- shema »izbrana kakovost«. Na trgovskih policah so že od
pa v novo obdobje kmetij-
leta 2016 dostopni mlečni in mesni proizvodi označeni z
ske politike. Na evropskem
znakom »Izbrana kakovost - Slovenija«. V letu 2018 so se
nivoju se namreč oblikuje
vključili v shemo še sadjarji in začeli označevati sadje. Ta
nov okvir skupne kmetij- znak jamči, da so proizvodi slovenski, saj so lahko označeni
ske politike (SKP), po kate- le v primeru, ko pridelava oziroma reja in predelava pote-
rem se bo v naslednjem
kajo v Sloveniji.
obdobju oblikovalo tudi
slovensko kmetijstvo in s
Spoštovani, vabim vas, da skupaj sodelujemo pri zahtev-
tem podeželje. Podeželska ni nalogi - ohranjanju razvoja slovenskega podeželja,
območja predstavljajo kar kmetijstva ter bogate ponudbe lokalne, slovenske hrane.
90% površine EU, s svojo
Organizatorjem sejma izrekam iskrene čestitke, vsem
raznolikostjo dajejo obraz
Dr. Aleksandra Pivec razstavljalcem pa želim veliko poslovnih uspehov, obi-
Evropi, imajo pomembno
skovalcem pa prijetnega druženja ter izmenjav dobrih
gospodarsko funkcijo ter so življenjski prostor za 60% lju- praks in povezovanja.
di v EU. Poleg tega je podeželje pomembno z vidika varo-
vanja in ohranjanja okolja ter narave. V primerjavi z mesti
pa podeželje zaostaja tako pri doseganju bruto družbenega Dr. Aleksandra Pivec
proizvoda, zaposlitvah, razpoložljivi infrastrukturi in do- Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10