Page 4 - Jesenski_sejem_v_Komendi_2018
P. 4

Jesenski sejem Komenda


23. Jesenski sejem Že prvi dan pred odprtjem bo v okviru jesenskega sejma
zanimivo strokovno predavanje o Izbiri bikov za osemenje-
vanje, Zavod za gozdove Slovenije bo imel predstavitev
Oktobra bo v Komendi varnega dela z motorno žago, zanimiva bo razstava in stro-
spet sejemska prireditev,
kovna predstavitev konj različnih pasem, med katerimi
ki jih že 23 let prireja Ko-
bodo tudi lipicanci. Iz Poslovne cone Komenda v Žejah,
njeniški klub Komenda. kjer bo parkiran je, bo vozil avtobus brezplačno obiskoval-
Sejem se je v teh letih iz ce na sejem in nazaj. In seveda tudi drobne sejemske po-
razstave na 500 kvadratnih strežbe, okrepčil, zabave in različnih sejemskih posebnosti
metrih razvil v sejemsko
ne bo manjkalo.
prireditev z mednarodno
Vsem obiskovalkam in obiskovalcem želim prijazno in
udeležbo razstavljavcev na lepo počutje v Komendi, razstavljavcem pa uspešno po-
okrog 50 tisoč kvadratnih slovno predstavitev.
metrih urejenega prostora.
Prav letos je prostor dobil
še zadnje kvadratne metre
Lojze Lah
asfaltne prevleke na še ne
asfaltiranem zadnjem delu. Lojze Lah,
V prihodnje na tem prostoru tudi načrtujemo postavitve predsednik Konjeniškega kluba Komenda
okviru programa nadaljnjega razvoja sejma. in častni občan Občine Komenda
Zanimanje za letošnji jesenski sejem se je ponovno potr-
dilo. Sejem v Komendi je privlačen, zanimiv in poslovno
pomemben za domače in tuje razstavljavce, a ne samo s po-
udarkom na kmetijstvo, ampak tudi na različne druge po-
slovne vsebine. Prek 600 razstavljavcev se bo tri dni pred-
stavljalo številnim razstavljavcem. Od 12. do 14. oktobra
pričakujemo v treh dneh rekordno število obiska. Tudi to-
krat za obisk in ogled sejma ni vstopnine ob urejenem Komendski sejem - velik
brezplačnem parkiranju. To pa je tudi tista posebnost ko-
mendskega sejma, zaradi katere se je prijel izrek, da vse in uspešen dogodek
poti vodijo v Komendo, takrat ko je sejem.
Sejem v Komendi danes tudi nekako nadaljuje tradicijo Po tradiciji je Konjeniški
Gorenjskega sejma v Kranju in hkrati enega najstarejših klub Komenda v oktobru
sejmov še iz časov Avstroogrske in prej v tem delu nekda- drugič letos organizator ve-
nje Slovenije in današnje Gorenjske. Je pa danes Slovenija likega in uspešnega dogod-
postala pravzaprav kar »precej sejemska«. Zraslo je nekaj ka - sejma. Tokrat je to 23.
sejmov kot gobe po dežju. To kaže na določeno porecesij- Jesenski kmetijsko obrtni
sko rast in razvoj, hkrati pa narekuje tudi razmislek, kakšno sejem v Komendi.
vlogo bi lahko in naj bi imeli sejmi v prihodnje. Prepričan sem, da bo tudi
Nekdaj je bil sejem aktualna priložnost, da so zaradi tako tokratna sejemska priredi-
imenovane sejemske kvote sejmi z razstavnimi eksponati tev, kot vse dosedanje, pri-
ponudili zanimive, največkrat tehnološko razvitejše uvože- vabil v našo občino v teh
ne izdelke po precej nižji ceni. To je bil tudi pomemben treh dneh, od 12. do 14. ok-
razvojni spodbujevalec za podjetja. Sedaj sejemskih kvot ni tobra, mnogo obiskovalcev
Stanislav Poglajen
več. Zato pa so sejmi postali nekakšno bolj ali manj široko in sejmarjev. Poznano je,
družbeno ogledalo trenutnega razvoja, novosti, inovacij in da v času sejmov v Komendi vse poti vodijo v Komendo, od
tudi turističnih posebnosti. In slednje, družinski izletniški blizu in daleč, z območja cele naše države in tudi iz tujine.
turizem, je tudi tisti, ki ga je nekako začela in spodbudila Komendski sejem je v dobrih dveh desetletjih, tokrat je
Komenda s sejmi dvakrat na leto. že 23. jesenski sejem po vrsti, krepko prerasel iz vaškega
Na sejmu v Komendi ob raznovrstni ponudbi različnih sejma ob prvih prireditvah v pravi, vse slovenski sejem z
vsebin namreč ne manjka tudi primerne postrežbe, zabave, bogato vsebino. Postal je primerljiv z znanimi sejemskimi
druženj, srečevanj ter nenazadnje spoznavanja prostora po imeni krajev v Sloveniji: Ljubljana, Celje, Gornja Radgona,
različnih vrednotah. In prav slednjih - vrednot v svoji in šir- … Celo prerasel jih je.
ši, gorenjski okolici, ima Komenda kar nekaj. Ni še tako da- V Komendi se zberejo in predstavijo mnogi razstavljavci
leč nazaj, ko je bil Veliki šmaren poznan po rekordnem obi- - podjetniki, obrtniki, kmetje, zbornice, … tudi iz tujine,
sku Brezij, popoldne pa je takšen rekorden obisk ob vračanju ki poleg kmetijstva predstavijo in nudijo tudi vrsto drugih
domov z Brezij zabeležil potem Gorenjski sejem v Kranju. gospodarskih dejavnosti. To je velika predstavitev dosež-

2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9