Page 5 - Untitled-1
P. 5
Jesenski sejem Komenda
Kmetijstvo je pred izzivom, podnebne spremembe so tu!

Jesen je letni čas, ko se Na nekatere stare in nove izzive slovenskega kmetijstva smo v
ozremo na prehojeno leto preteklem letu skupaj že uspeli najti rešitve. Tako smo maja
in začnemo načrtovati letos sprejeli nov Zakon o kmetijstvu, s katerim smo zakonsko
novo sezono. In to leto je uredili področje doniranja, po katerem bodo donatorji za do-
bilo za kmetovalce in vse, nirano hrano oproščeni davka na dodano vrednost, kar bo
ki delamo na podeželju, spodbuda, da neporabljena, vendar kakovostno in varnostno
polno izzivov, ki so posle- še ustrezna hrana, ne bo več končala med odpadki. In druga
dica podnebnih spre- pomembna novost, z novim zakonom smo nadgradili javne
memb. Nepričakovana po- službe za njihovo čim bolj učinkovito delovanje in medseboj-
novitev katastrofalne no povezovanje ter boljši prenos znanja do kmetov.
stoletne pozebe, toča in
huda suša, ki je prizadela Poleg rednega izvajanja ukrepov iz Programa razvoja podeže-
velik del države. lja, so se v letošnjem letu izvajali tudi nekateri začasni izredni
ukrepi pomoči nekaterim sektorjem. Sprejeti so bili tudi ukre-
Državna sekretarka na Zaradi spremenjenih vre- pi pomoči vezani na letošnje izredne vremenske razmere. Med
Ministrstvu za kmetijstvo, menskih razmer bo potreb- njimi so Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe, Predlog
gozdarstvo in prehrano, mag. no v kmetijstvu uvesti do- Odloka o fi nančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu
Tanja Strniša ločene prilagoditve, kot so za leto 2017 in Zakon o ukrepih za odpravo posledic škode za-
na primer: datum setve, radi prenamnožitve populacije podlubnikov. Skozi celo leto
spremenjeni kultivarji, namakanje ali izbira kultur ter prila- smo intenzivno nadaljevali s promocijskimi aktivnostmi lo-
goditev drugih tehnoloških ukrepov. kalne (slovenske) hrane, v septembru pa zagnali nov val kam-
Glavni cilj slovenskega kmetijstva v prihodnosti z vidika panje za promocijo slovenskega mesa in mleka. Pri tem so
uspešnega prilagajanja podnebnim spremembam vidimo v spodbudni podatki Zavoda za šolstvo RS, ki pravijo, da naj bi
zmanjševanju ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe bilo v kuhinjah vzgojno-izobraževalnih ustanov že 70 % živil
ter v izboljšanju upravljanja s tveganji. Na področju zmanjše- slovenskih pridelovalcev in predelovalcev.
vanja ranljivosti tako pozornost že namenjamo izgradnji na-
makalnih sistemov, vključno s sistemi za oroševanje, investi- Spoštovani, star slovenski pregovor pravi: »Kar boš spomladi
cijami v protitočne mreže, rastlinjake (te investicije bodo od sejal, boš jeseni žel.« In res so jesenski meseci tisti čas, ko zač-
leta 2018 naprej podprte z višjo stopnjo fi nanciranja iz Pro- nemo pospravljati pridelke in pripravljati ozimnico. Je tisti
grama razvoja podeželja), izboljšanju kolobarja in konzervi- letni čas, ki na podeželje prinaša praznik žetve, trgatve in
rajoči obdelavi tal ter izboljšanju tehnologij pridelave in reje okušanje mladega vina, prinaša vonj po zrelih sadovih in pri-
živali. Vse našteto bomo dopolnjevali z vključevanjem okolj- delkih. Jesenski sejem v Komendi prihaja tako ravno ob pra-
skih vsebin v kmetijsko politiko ter uporabo inovativnih pri- vem času, ko boste lahko obiskovalci sejma pri pestri ponudbi
stopov. Le na ta način bomo lahko ohranili sedanji nivo kako- številnih razstavljavcev lahko imeli priložnost izbirati med
vosti slovenskega kmetijstva in življenja na podeželju. Največji celovito ponudbo pridelkov, mehanizacije, storitev in spre-
izziv za slovenskega kmeta v spremenjenih razmerah je, kako mljajočih prireditev.
z inovativnimi pristopi na svoji kmetiji, ohraniti in povečati
lastno produktivnost ob uspešnem prilagajanju na podnebne Čestitke organizatorjem za še eno uspešno izvedbo sejma,
spremembe. obiskovalcem pa obilo užitkov!

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša


3 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10